Cele


1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności propagowanie  życia  w abstynencji od alkoholu i innych używek oraz hazardu.

2. Uzupełnienie i wzbogacenie oferty pomocy osobom podejmującym abstynencję od alkoholu i innych używek

3. Integracja środowiska abstynenckiego.

4. Promowanie zdrowego trybu życia i wypoczynku w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej ,turystyki i krajoznawstwa,

5. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, Klubami Abstynenta ,Kościołem katolickim, Związkami wyznaniowymi,organizacjami charytatywnymi, wspólnotami  AA, Al-Anon, i innymi organizacjami społecznymi które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

7. Obrona interesów członków Stowarzyszenia.

8. Rozwój osobisty.