Cele-Pomoc

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności propagowanie  życia  w abstynencji od alkoholu i innych używek oraz hazardu.

2. Uzupełnienie i wzbogacenie oferty pomocy osobom podejmującym abstynencję od alkoholu i innych używek

3. Integracja środowiska abstynenckiego.

4. Promowanie zdrowego trybu życia i wypoczynku w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej ,turystyki i krajoznawstwa,

5. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, Klubami Abstynenta ,Kościołem katolickim, Związkami wyznaniowymi,organizacjami charytatywnymi, wspólnotami  AA, Al-Anon, i innymi organizacjami społecznymi które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

7. Obrona interesów członków Stowarzyszenia.

8. Rozwój osobisty.

Na terenie Trzebini Wspólnota Anonimowych Alkoholików spotyka się na licznych mityngach AA. Informacje na stronie https://www.aa.org.pl/.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i doznającym przemocy w rodzinie.We wtorki w godzinach 16-19 w siedzibie klubu INTEGRACJA pełni dyżur psychoterapeuta terapii  rodzin.

Tel. 883 533 269 lub stacjonarny w godz. dyżurów 32 71 21 199

Konsultant w zakresie interwencji kryzysowej pełni dyżur w siedzibie klubu INTEGRACJA w poniedziałki i środy w godzinach 15-17

Prawnik pełni dyżur w siedzibie klubu INTEGRACJA w poniedziałki i środy w godzinach 16-18. Tel. czynny w czasie dyżurów 32 71 21 199